Procedure aanvragen vrijstelling

Indien u van mening bent dat u recht heeft op vrijstelling, kunt u Pediroda vragen u een aanvraagformulier vrijstellingen toe te sturen. Dit aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden. Om aan te tonen dat u recht heeft op vrijstelling moet u zoveel mogelijk bewijzen mee sturen naar TCI. Denk hierbij aan een kopie van de betreffende diploma's en/of certificaten, cijferlijsten enz.

De vrijstelling wordt alleen verleend door het examenbureau (TCI) en niet door onderwijsinstellingen. DE uitslag van de aanvraag wordt door TCI rechtstreeks aan u verzonden. Pediroda zal een kopie van de uitslag toegezonden krijgen en dit verwerken in de administratie.  


Kosten aanvraag vrijstelling:

Vanaf 1 september 2011 berekent TCI kosten voor de behandeling en verlening van de vrijstellingsaanvraag.                       

De kosten zijn als volgt:

 • In behandeling nemen van de aanvraag: € 20,-
 • Verlenen van vrijstelling: € 16,- per examenonderdeel


 • Heeft u twijfel over een aan te vragen vrijstelling, belt u dan even met Pediroda voor persoonlijk overleg. (0548-545077).

  Ook als u andere vragen hebt of meer informatie wenst helpen wij u graag verder.

   

   Diploma's goedgekeurd door Provoet

  Hier vindt u een lijst van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde diploma's voor het lidmaatschap van ProVoet:

  Regulier onderwijs

  • de MDGO basisdiploma's Voetverzorging vóór de invoering van de WEB
  • de Crebo basisdiploma's Voetverzorging ná de invoering de WEB
  • de Crebo diploma's pedicure (niv. 3) en Crebo diploma's medisch pedicure (niv. 4)

  Cursorisch onderwijs

  • de diploma's uitgegeven door SEPVO en EPP vóór de invoering van de WEB
  • de diploma's uitgegeven door de branche goedgekeurde exameninstellingen die eveneens voor het reguliere onderwijs Crebo-geregistreerd zijn: KOC / EPP en KOC/SEPVO
  • Vanaf 1 augustus 2003 tot 1 juli 2008 het KOC vakdiploma pedicure
  • Vanaf 16 juli 2007 het TCI vakdiploma pedicure
  • Vanaf 1 juni 2008 het Philyra vakdiploma pedicure
  • Branchecertificaat KOC/ProVoet 2004/2005/2006/2007/2008
  • Vanaf 2008 branchediploma pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling.
  • Vanaf 2008 branchediploma medisch pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling.

  Diploma's van de Generaal Pardonlijst:

  • De volgende diploma's, mits afgegeven voor 1 april 1989:
  • de Algemene Nederlandse Organisatie voor Voetverzorging (ANOV)
  • de Nederlandse Vereniging voor Voetverzorging (NVvV)
  • de Stichting Waarborg Opleiding Voetverzorging (SWOV)
  • de Stichting Waarborg Opleiding Chiropodie (SWOCh)
  • de Algemene Nederlandse Bond van Voetverzorgers
  • de Dr. Willem Mol Stichting
  • Steutels Instituut voor Algemene Voetverzorging (SIVAV)
  • Ned. Fed. van Organisaties van Chiropodisten
  • Ned. Fed. van docenten ter behartiging der Chiropodie
  • Ned. Org. van leraren voor Vakopleiding in de Chiropodie
  • Vereniging van docenten tot behartiging van de Chiropodie
  • Vereniging van docenten ter behartiging der Chiropodie
  • Vereniging van docenten tot behartiging der Chiropodie
  • Het volgende diploma, mits afgegeven vóór 1 juni 1990:
  • Stichting Vakopleiding voor de Detailhandel in Schoenen (SVOS)
  • Het volgende diploma mits voorzien van een officiële verklaring van niveaubepaling:
  • een diploma waarvan een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende organisatie heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3.
  • een buitenlands diploma waarvan het COLO/IDW heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3.

  Ondernemersvaardigheden

  • Voor een vrijstellingslijst ondernemersvaardigheden belt u met Pediroda 0548-545077